Клиенти

Клиенти и партнери

Ние соработуваме со клиенти и ги испорачуваме нашите услуги на локалниот и меѓународниот пазар во сите области на нашето работење. Нашиот тим има сработено голем број проекти од областа на ИКТ, маркетингот во земјоделско прехрамбента индустрија, земјоделскиот развој, бизнис развојот и меѓународниот развој. Ние соработуваме со клиенти од корпоративниот сектор, владиниот и невладиниот сектор. Покрај тоа, ние работиме со организации вклучени во донаторски проекти, финансирани од програми на Европската унија (FP7, H2020, COSME итн.), УСАИД, СИДА и други. АгФутура е член на експертска консултативна група на Организација за храна и земјоделство на Обединетите нации, во областа на Е-земјоделство.

Како индивидуални консултанти во АгФутура и како компанија, работевме и соработувавме со следниве клиенти:

Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio