Мој Агроном

Мој Агроном

 

 

Деличинско управување и мониторинг

Што е Мој Агроном?

Далечински систем за следење и советување на земјоделството – Мој Агроном (РАМАС) претставува апликативно решение за интероперабилни конфигурации на Интернет на нештата што обезбедува веродостојни податоци за мал и за голем мониторинг на земјоделски култури и советодавно. Мој Агроном е поддржан со калибрирани алгоритми за земјоделски култури кои се во можност да испорачаат доволно релевантни податоци за елиминирање на сите фактори што можат да предизвикаат проблем во земјоделското производство. Мој Агроном обезбедува поддршка за поактивно и попрецизно донесување одлуки во вашето земјоделско производство.

Мој Агроном ви нуди: