Проценка на степен на усвојување на ИКТ, клиент МАСИТ